ارتباط با ما

جهت ارتباط با دانشگاه و واحدهای اداری و دانشکده ها از اطلاعات ذیل استفاده نمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

زاهدان - خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
صندوق پستی : 987-98138
05433443600 - 05433441600

روابط عمومی

05433429597

05431135217

دفتر ریاست واحد

05433444239

05431135210

دفترچه تلفن

 

پشتیبان فنی پورتال

ایرج ناروئی

05431135301