هیأت علمی

طباطبايي

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی

سعید شرف الدین طباطبايي

نام پدر

سید ضیاالدین

سال تولد

1343

محل تولد

زاهدان

پست الکترونیک

S_tabatabaei80@yahoo.com

دانشکده اصلی: 

 

سوابق تحصیلی:

مقطع

رشته تحصیلی

سال تحصیل

محل تحصیل

کارشناسی

الهیات فقه و مبانی حقوق

از سال 1368 تا 1372

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کارشناسی ارشد

الهیات فقه و مبانی حقوق

از سال 1380 تا 1382

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتری

الهیات- فقه و مبانی حقوق

سال 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

سوابق اجرایی- آموزشی:

مدیر گروه الهیات - از سال 1385تا 1389

عضو هیات علمی رشته حقوق و الهیات