هیأت علمی

عباسیان راد

 

نام و نام خانوادگی 

 
م. عباسیان راد

 رشته تحصیلی

آموزش مامایی

محل کار

دانشکده پزشکی واحد زاهدان

گروه 

مامایی

پست الكترونيك

m_rad@yahoo.com
 
 
 
 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

 

مامایی

 آموزش مامایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

 

مامایی

مامایی

کارشناسی

 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

 

دانشکده اصلی: 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشکده پزشکی واحد زاهدان

عضو هیات علمی

 
بارداری و زایمان ۱و۲و۳و۴   -   بیماریهایزنان -
 
بهداشت مادروکودک مامایی  
 
بهداشت مادرونوزاد ۱و۲ پرستاری

         89

        --

۱ - بررسی ارتباط بین اضافه وزن مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد در هنگام تولد