هیأت علمی

پایان

 

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي

علی پایان

تاريخ تولد

28/03/1359

محل تولد

زاهدان

وضعیت تاهل

متاهل

تعداد فرزندان

1

 

 

اطلاعات تماس

آدرس فعلی

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

تلفن

31135336-054

پست الكترونيك

 payan_iauz@yahoo.com , a.payan@iauzah.ac.ir   

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تحصيلي

مدرك تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

گروه علمي

رشته تحصيلي

کارشناسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ایران

1382

ریاضی

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ایران

1385

ریاضی

ریاضی کاربردی

دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ایران

1389

ریاضی

ریاضی کاربردی

 

 

 

فعالیت های اجرایی

ردیف

سازمان/شرکت

سمت

شروع

خاتمه

1

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

مدیر گروه ریاضی

1392

-

2

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

مدیر دفتر ارزیابی و نظارت

1394

-

3

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

عضو شورای پژوهش

1391

-

4

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

نماینده انجمن در واحد زاهدان

1390

 

5

ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در استان

عضو کار گروه دانشجویی

1393

1394

 

دانشکده اصلی: 

سوابق تدریس

ردیف

عنوان درس

رشته - مقطع

محل تدریس

1

معادلات دیفرانسیل

کارشناسی برق

واحد زاهدان

2

بهینه سازی مدل های غیر خطی

زبان تخصصی

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

تحقیق در عملیات پیشرفته 2

روش تحقیق

نظریه مجموعه های فازی و کاربرد ای آن در بهینه سازی

سمینار

کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات

واحد زاهدان

3

اصول شبیه سازی

جبر خطی

نظریه صف

کارشناسی صنایع

واحد زاهدان

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي

مشخصات مقاله

ردیف

A. Noora, F. HosseinzadehLotfi, A. Payan*, Measuring the Relative Efficiency in Multi-Component Decision Making Units and its Application to Bank Branches, Journal of Mathematical extension, Vol. 5, No. 2 (1), 2011 (September).  ISC

1        

A. Payan*, F. HosseinzadehLotfi, A. A. Noora, M. Khodabakhshi,A modified common set of weights method to complete ranking DMUs,INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES,Vol. 5, No. 7, 2011 (November).Scopus

2        

FarhadHosseinzadehLotfi , Ali Payan*, Reza Noori,A common set of weights idea to measure efficiency and Identify productivity changes,ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH,Vol. 2 No. 1, 2011(December).EBSCO

3        

Saber SaatiMohtadi, Ali Payan*, AzizallahKord,Ranking Alternatives in Multi-Criteria Decision Analysis using Common Weights Based on Ideal and Anti-ideal Frontiers,International Journal of Mechanical and Industrial Engineering,Vol. 6,  2012 (June).World Academy of Science, Engineering and Technology

4        

A. A. Noura A. Payan E. Poodineh,Credibility approach for a type of group decision making by fuzzy multiple criteria and multiple constraint levels linear programming,Turkish Journal of Fuzzy Systems,Vol.3, No.1, pp. 65-80, 2012.EBSCO

5        

Ali Payan, Mahdi Sharifi,Scrutiny Malmquist Productivity Index on Fuzzy Data byCredibility Theory with an Application to Social SecurityOrganizations,Journal of Uncertain Systems,Vol.7, No.1, pp.36-49, 2013.Scopus

6        

Abbas Ali Noora, Mohammad Khodabakhshi, Ali Payan, MehrdadNozohour,Common set of weights approach in stochastic data envelopment analysis and its applications to chief executive officers of US public bank and thrifts,ActaComputare,Vol 1, 2012,pp. 193-205.ISC

7        

Ali Payan,Utilizing cross efficiency and preference relation for comparing efficient decision making units: An application for ranking bank branches,Lebenes Journal Science,Vol. 14, No 1, 2013, pp. 107-118.ISC

8        

Ali Payan,Performance Evaluation of Faculties of IslamicAzad University of Zahedan Branch Based-onTwo-component DEA,International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering,Vol:7 No:2, 2013.World Academy of Science, Engineering and Technology

9        

Payan, A.A. Noora, F.HosseinzadehLotfi, A. Khodabakhshi,Relative Efficiency in Two-Stage Dea and Its Application to Bank Branches,Journal of Basic and Applied Scientific Research,3(2s)396-404, 2013.ISI A.

10   

Ali Payan, AbbasaliNoura, MehrdadNozohour,Improvement Of Ranking Method Based On Effectiveness Of UnitsIn Society By Common Weights Approach In DEA,WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS,Issue 9, Volume 11, September 2012, 742-750.Scopus

11   

TahereHosseinAbadi, Ali Payan,An interactive method for solving multiple objective linear fractional programming problems based on linear optimization models,Applied Mathematics & Information Sciences,In press.ISI(1.232)

12   

Ali Payan, Abbas Ali Noora and FarhadHosseinzadehLotfi,A Ranking Method Based on Common Weights andBenchmark Point,Applications and AppliedMathematics:An International Journal (AAM),Vol. 9, Issue 1 (June 2014), pp. 318-329.EBSCO

13   

Payan, Common set of weights approach in fuzzy DEA with an application ,Journal of Intelligent and Fuzzy Systems,29 (2015) 187–194.ISI (1.812)A.

14   

A.Payan, B.RahmaniParchikolaei,Analysis of group performance using common weights ,International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,Volume 8, 2014.Scopus

15   

A.Payan, A.A. Noora, A linear modelling to solve multi-objective linear fractional programming problem with fuzzy parameters,International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation,Vol. 5, No. 3, 2014.Scopus

16   

S. Keikha-Javan1*, M. Rostamy-Malkhalifeh2, A. Payan1, The parallel network dynamic DEA model with interval data, Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science, 2014 (2014) 1-11.CrossRef

17   

Ali Payan, BijanRahmaniParchicolaie,Performance Evaluation of Universities as Groups ofDecision Making Units,International Journal of Mathematical, Computational Science and Engineering,Vol:8 No:4, 2014.World Academy of Science, Engineering and Technology

18   

Payan, BijanRahmaniParchicolaie,Extending the Super Efficiency Method to Rank the Non-Extreme Efficient Units,علمي پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوریAccepted..Operational Research and its Applications

19   

Ali Payan, Mohsen Hekmatnia,Evaluating Cost Efficiency in Fuzzy Environment by Using Expected Value,Shiraz Journal of System  Management,Accepted.ISC

20   

Mohsen Hekmatnia, Mehdi Allahdadi, Ali Payan ,Solving Fuzzy Slack-based Measure of efficiency Model by Possibilistic Programming Approach,International Journal of Operational Research,In Press.Scopus

21   

Ali Payan, HosseinAkbari, AtossaNekoohid, School Performance Using Data Envelopment Analysis: Birjand City,Journal of Applied Environmentaland Biological Sciences,5(5S)311-325, 2015.ISI

22   

Ali Payan, TahereHosseinabadi,Obtaining common set of Pareto efficient weights to evaluateperformance of decision making units,Applied mathematics in Engineering, Management and Technology,(Aug 2014): 11-18, 2014.ISC

 

23   

 

مقالات پذيرفته شده در همايشهاي علمي

ردیف

کنفرانس

تاریخ

مقاله

ارائه

نویسندگان

1        

سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه

29و30-4-90

روشی برای ارزیابی کارایی متقاطع با استفاده از DMU‌های ایده آل و آنتی ایده ال

 

سخنرانی

مرضیه میرزاده تهرودي-علی پایان- محسن رستمی مالخلیفه

2        

سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه

29و30-4-90

ارزیابی کارایی گروه ی به وسیله تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن دردانشکده هاي دانشگاه آزاد

اسلامی واحد زاهدان

سخنرانی

علیرضاحاجی حسینی- علی پایان

3        

سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه

29و30-4-90

اعمال تئورياعتباربراي محاسبه بازده به مقیاس

درتحلیل پوششی داده ها با داده هاي فازي

سخنرانی

علی پایان- ایمان غلاصی

4        

سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه

29و30-4-90

روش هایی براي رتبه بندي و اندازه گیري عملکرد وتحلیل تطابق عملکرد در تحلیل پوششی داده ها

    سخنرانی

صابر ساعتی- علی پایان- مجیدریگی

5        

سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوه

29و30-4-90

تعدیل مدل SBMبراي ارزیابی کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها يفازي با استفاده از تئوري اعتبار

سخنرانی

علی پایان- الهام پودینه –ژاله ریگی*

6        

اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربرد های آن

11-12-90

تاثیر استفاده ازماتریس های سازگاردرAHP  برای رتبه بندی گزینه ها

سخنرانی

علي پايان، محمدحسن بهزادي، نرگس سلحشور

7        

اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات پیشرفته و کاربرد های آن

11-12-90

توسعه روش کارایی متقاطع به رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با داده های بازه ای در تحلیل پوششی داده ها

پوستر

عباسعلی نورا- علی پایان- مهرداد نوظهور یزدی

8        

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

27و28-3-91

جلو گیری از وزنهای صفر در روش های کارایی متقاطع

سخنرانی

مرضیه میرزاده تهرودي-علی پایان- محسن رستمی مالخلیفه

9        

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

27و28-3-91

روش تعاملی برای حل مساله برنامه ریزی چند هدفه کسری خطی بر اساس مدل های بهینه سازی خطی

پوستر

طاهره حسین آبادی- علی پایان-محمد رضا مظفری

10   

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

27و28-3-91

بررسی تاثیر حذف واحد های کارا بر مجموعه امکان تولید با استفاده از واحد مجازی آنتی ایده ال

سخنرانی

سیده سمیرا باقری-علی پایان- محسن رستمی مالخلیفه

11   

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

27و28-3-91

تصمیم گیری فازی با استفاده از روش بردار ویژه

پوستر

مجیدریگی -صابر ساعتی- علی پایان

12   

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

27و28-3-91

کاربردرابط ها رجحیت فازی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها باداده کراندار

پوستر

شکوه سرگلزایی- علی پایان- مریم صادقی

13   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

بررسي دقيق تخصيص مجدد منابع در بين واحدها با اعمال محدوديتهاي تخصيص مجدد و تخصيص همزمان هزينه ثابت

سخنرانی

رضا صادقی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان

14   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

محاسبه كارايي نسبي در تحليل پوششي داده ه با واحدهاي تصميم گيرنده دو مولف هاي در حالت بازده به مقياس متغير

سخنرانی

مهدی شهرکی قدیمی- علی پایان- محمد حسن بهزادی

15   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

محاسبه كارايي تصميم گيرنده دو مرحله اي با داده ها يفازي

سخنرانی

صادق رضایی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان-صالح اویسی کهخا

16   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

استفاده از مدل هاي برنامه ريزي خطي به منظور توليد وزن هاي غير صفر در روش كارايي متقاطع

سخنرانی

مرضیه میرزاده تهرودي-علی پایان- محسن رستمی مالخلیفه

17   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

يافتن وزن مشترك با استفاده از تست جواب موثر در مساله برنامه ريزي چند هدفه كسري خطي

سخنرانی

علی پایان-محمد رضا مظفری- طاهره حسین آبادی

18   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

تخمين بهتر مقدار كارايي با استفاده از روش STEM

سخنرانی

فهیمه کاظمی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان

19   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

ارزيابي عملكرد تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده هاي دو مرحله اي با داده هاي فازي

سخنرانی

صادق رضایی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان

20   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

ارائه ساختار يبهبود يافته در تحليل پوششي داده ها به منظور محاسبه كارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده دو مرحله اي

پوستر

مطهره ابراهیم زاده- فرهاد حسین زاده لطفی-علی پایان

21   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي  داده هاي دو مرحله اي با داده ها يفازي

سخنرانی

صادق رضایی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان

22   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

محاسبه کارایی متقاطع بر اساس فرآیند سازگارسازی با استفاده از مفاهیم جبر خطی

سخنرانی

نرگس سلحشور- علی پایان- محمد حسن بهزادی

23   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

ارائه ساختاري بهبود يافته در تحليل پوششي داده ها به منظور محاسبه كارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده دو مرحله اي

سخنرانی

مطهره ابراهیم زاده- فرهاد حسین زاده لطفی-علی پایان

24   

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

24و25-3-91

توسعه روش كارايي متقاطع به رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها با داده هاي تصادفي

سخنرانی

عباسعلی نورا- علی پایان- مهرداد نوظهور یزدی

25   

کنفرانس بین المللی مدل های غیر خطی و بهینه سازی

7و8/06/91

محاسبه کارایی نسبی در تحلیل پوششی داده ها با واحد های تصمیم گیرنده دو مؤلفه ای در حالت بازده به مقیاس ثابت

سخنرانی

مهدی شهرکی- علی پایان-محمد حسن بهزادی

26   

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران

09/06/91

توسیع روش وزن های مشترک به رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با داده های تصادفی

پوستر

علی پایان-داوود فربد-نسترن کریمی

27   

دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

2-4/8/91

محاسبه کارایی بازه ای در تحلیل پوششی داده ها، با داده های دقیق و فازی

پوستر

زهرا حسین آبادی-علی پایان-بیژن رحمانی پرچیکلایی

28   

دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

2-4/8/91

حل مسائل جریان شبکه کراندار با تابع هدف کسری خطی فازی

سخنرانی

سجاد میرزایی- علی پایان- محمد علی یعقوبی

29   

دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

2-4/8/91

تخمين بهتر مقدار كارايي با استفاده از روش STEMبا داده های فازی

سخنرانی

فهیمه کاظمی- محسن رستمی مالخلیفه- علی پایان

30   

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

28و29-2-90

رتبه بندی گزینه ها در تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از گزینه های ایده ال و انتی ایده ال

سخنرانی

عزیز اله کرد، صابر ساعتی مهتدی، علی پایان

31   

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

28و29-2-90

ارائه مدل جدید برای اندازه گیری شاخص بهره وری مالمکوئیست

پوستر

شکوه سرگلزایی- فرانک حسین زاده سلجوقی- علی پایان

32   

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

5و6-2-92

حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه کسری خطی با داده های فازی توسط تئوری اعتبار

پوسنر

نجمه اتش پنجه، علی پایان، بیژن رحمانی

33   

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

18و 19-2-92

حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه کسری خطی با داده های فازی توسط سری تیلور

پوسنر

نجمه اتش پنجه، علی پایان، بیژن رحمانی

34   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست گمرکات اجرایی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل جدید روش مجموعه وزن های مشترک

سخنرانی

علی پایان، رضا نوری

35   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل CCRدر ماهیت ورودی در حضور داده های تصادفی

سخنرانی

علی پایان، سمیه خلیلی

36   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل جدید روش وزن های مشترک در سال 1390

پوسنر

علی پایان، رضا نوری، محبوبه کیخا، مهدی مرادبیگی

37   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

بررسی تاثیر شاخص های کمکی برعملکرد مدارس متوسطه دولتی خاص و عادی شهرستان بیرجند

سخنرانی

حسین اکبری، علی پایان

38   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

ارزیابی و مقایسه عملکرد مدارس متوسطه دولتی خاص و عادی شهرستان بیرجند

پوسنر

حسین اکبری، علی پایان، زهره نیکو روش

39   

پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و14و15-6 92

ارزیابی عملکرد مدارس متوسطه بیرجند

پوسنر

حسین اکبری، علی پایان

40   

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

24و25-2-93

حل مساله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی

پوسنر

سمیه بزی،

علی پایان

41   

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

24و25-2-93

حل مساله زنجیره تامین با داده های نادقیق و فازی با برنامه ریزی امکانی

پوسنر

سمیه بزی،

علی پایان

42   

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی

20-3-93

عملکرد مدارس شهرستان بیرجند با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

سخنرانی

علی پایان1، حسین اکبری2، آتوسا نکوهید3

 

43   

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی

20-3-93

بررسی باور معلمان ریاضی دوره متوسطه از مثال ها بر نحوه استفاده آنها در فرایند آموزش

سخنرانی

علی پایان1، آتوسا نکوهید3حسین اکبری2

 

44   

هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

24و25-2-93

حل مدل راسل اصلاح شده با داده های فازی به وسیله ی تئوری اعتباری

 

سخنرانی

محمد رضابختیاری،

علی پایان

45   

چها ر دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

28و29.30-5-93

تعدیل مدل SBMبرای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده های فازی با استفاده از تئوری اعتبار

پوسنر

علی پایان- بیژن رحمانی - ژالهریگی

46   

همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های اموزش و پرورش

14و15-12-92

بررسی تاثیر نوع باور معلمان ریاضی دوره متوسطه از مثال ها بر نحوه استفاده آنها در فرایند آموزش

سخنرانی

علی پایان-آتوسا نکوهید

 

47   

سومین همایش مجازی رخ آوران آموزش

10-03-93

تصور معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان زاهدان از مثال

-

علی پایان-آتوسا نکوهید

 

48   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

بهبودپوششیدرتحلیلپوششیدادههاینادقیق) بازهای( تحتبازدهبهمقیاسمتغیر

سخنرانی

حسنی رستمی نیا- علی پایان- محسن رستمی مال خلیفه

49   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست پیاده سازی گمرک الکترونیک در ایران ازسال29

 

رضا نوری- علی پایان- محبوبه کیخا-امین ناصری

50   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

ارزیابی عملکرد پیاده سازی گمرک الکترونیک در ایران ازسال1392

سخنرانی

مهدی مرادبیگی- علی پایان-رضا نوری-محبوبه کیخا

51   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

تعیین انواع بازده به مقیاس راست و چپ با داده های فازهای

سخنرانی

سمیه سرگلزایی-علی پایان

52   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

مدلBCC در ماهیت خروج ی و خروجی های نامطلوب با داده های نا دقیق

سخنرانی سخنرانی

فهیمه شهدادی—علی پایان- صادق رضایی-ام البنین آزادی خواه-

53   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

کارایی واحدهای دو مرحله ای برپایه برنامه ریزی خطی کسری دو هدفه

سخنرانی

الهه ذاکر هرفته-علی پایان

54   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

استفاده ازمدلBCC اصلاح شده به منظور تولید وزنهای غیر

صفر درکارایی متقاطع

سخنرانی

فرزانه ریگی کارواندری- علی پایان

55   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان نسیستان و بلوچستان با استفاده ازمدل ارسال اصلاح شده بر اساس تئوری تحلیل پوششی داده ها

پوستر

ثمانه احسانی نیا-علی پایان

56   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

کارایی چند مرحله ای و شاخص بهره وری مالمکوئیست در سیستم های تولید دو مرحله ای باداده های فازهای

 

 

57   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

ارزیابی عملکرد واحدهای دو مرحله ای تحت بازده به مقیاس متغیر با استفاده از برنامه ریزی دو هدفه کسری خطی

سخنرانی

الهه ذاکر هرفته-علی پایان

58   

ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

13و 14 -9-93

ارتباط تعاملی بین MOLPو مدل BCCدر حضور خروجی های نا مطلوب با داده های فازی

سخنرانی

فهیمه شهدادی—علی پایان- صادق رضایی-ام البنین آزادی خواه-

59   

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

23-09-93

 

بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان پیش دبستانی ناحیه 1 زاهدان در سال تحصیلی 92-93

سخنرانی

فرشته قوم دوست نوری- علی پایان

60   

همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

02-11-93

ارزیابی عملکرد فرودگاه های کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

سخنرانی

علی پایان- مهرو پدرام

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات مقاله

ردیف

FarhadHosseinzadehLotfi- Ali Payan- Reza Noori *,A Common Set of Weights Idea to MeasureEfficiency and Identify ,سخنرانی.29و30-4-90,سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروزکوهProductivity Growth,

1        

Abbas Ali Noora, MohammadKhodabakhshi , Ali Payan*,MehrdadNozohour,Common Set of Weights Approach in,اولین کنفرانس منطقه ای ریاضیات Stochastic DEA and its Application to Chief Executive Officers of US Public Banks and Thrifts,سخنرانی.11-12- 90,پیشرفته و کاربرد های آن

2        

Ali Payan, MotaharehEbrahimzade-Adimi, A hybrid method based on the idea of super efficiency and common weights سخنرانی.24و25-3-91,چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاin DEA for ranking efficient units,

3        

NastaranKarimi- Ali Payan- DavoodFarbod,Modifying Common set of weight method to complete ranking of efficient سخ.24و25-3-91,چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاdecision making units based on the idea of supper efficiency method,

4        

A. A. Noora, A. Payan, M. Nozohour,Improvement of ranking method based on effectiveness of units in society by ,سخنرانی.24و25-3-91,چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاcommon weights approach and its extension in stochastic DEA,

5        

SakineKeikha, Ali Payan, bizhanRahmaniParchikolaei,Solving bi-level linear fractional programming problem by Bi-level linear programming problem: an extension to variable transformation of charnes and cooper,International Conference on Nonlinear Modeling & optimization,2012/08/28.Presentation

6        

SakineKeikha, Ali Payan, bizhanRahmaniParchikolaei,A method for testing optimality in Bilevel linear fractional programming problem,International Conference on Nonlinear Modeling & optimization,2012/08/28.Presentation

7        

MotahareEbrahimzadeAdimi, FarhadHosseinzadehLotfi, Ali Payan,Improved structure to calculation relative efficiency of two-stage DMUs in product model,International Conference on Nonlinear Modeling & optimization,2012/08/28.Presentation

8        

MotahareEbrahimzadeAdimi, FarhadHosseinzadehLotfi, Ali Payan,Improved structure to calculation relative efficiency of two-stage DMUs in DEA,International Conference on Nonlinear Modeling & optimization,2012/08/28.Presentation

9        

Ali Payan, Mohammad Reza Mozafari, TaherehHosseinabadi,An interactive method for solving zero and one multiple objective linear fractional programming problems based on linear optimization models,International Conference on Nonlinear Modeling & optimization,2012/08/28.Presentation

10   

Ali Payan, MotahareEbrahimzadeAdimi, Zahra Hosseinabadi,Common set of weights approach in fuzzy data Presentation.2_4/8/91envelopment analysis,The 6th international conference on fuzzy information and engineering,

11   

Ali Payan*, Abbas Ali Noora, FarhadHosseinzadehLotfi,, MohammadKhodabakhshi,Relative efficiency in two-stage ,Presentation.5و6-2-92,همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسیDEA and its applications in bank branches,

12   

Mohsen Hekmatnia, Ali Payan, Mahdi Allahdadi,Evaluating Cost Efficiency in Fuzzy Environment by Using ExpectedValue, 2nd national conference on industrial engineering & systems,25,26-2-2014.Presentation

13   

Mohsen Hekmatnia, Ali Payan, Mahdi Allahdadi,Solving Fuzzy Slack-based measure model by possibilistic programming approach, 2nd national conference on industrial engineering & systems,25,26-2-2014.Poster

14   

ششمین Ali Payan, Evaluation of Faculties of Islamic Azad University of Zahedan Branch Based on Two-componentDEA, Presentation.18و 19-2-92,کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

15   

ششمینکنفرانسملیتحلیلAli Payan- BijanRahmaniParchikolaie, Analysis of Group Performance Using Common Weights,,Presentation.13و 14 -9-93,پوششیدادهها

16   

Ali Payan- NastaranKarimi,An Extension of Common Set of Weights Method to Complete Ranking of Efficient DMUs ,.Presentation22-8-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول,اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سومBased on the SupeEfficienc, Idea

17   

MehrdadMazaheri--Ali Payan- FateheGanjali,Comparision of Teaching Trigonometry Methods; Trigonometric Ruler VsPresentation22-8-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول,اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سومTraditional Teaching Method,

18   

Ali Payan,An Interactive Method for Solving Integer Multi-objective Linear Fractional Programming Problem,International Conference on Economics, Accounting, MAnagement and Social Science & International Conference on Engineering, Arts Manasgement and Environment,11,12-12-2014University of Szczecin-Poland.Presentation

19   

Ali Payan,Duality in Multiple Criteria and Multiple Constraint Levels Linear Programming with Fuzzy Parameters,International Conference on Economics, Accounting, MAnagement and Social Science & International Conference on Engineering, Arts Manasgementand Environment,11,12-12-2014University of Szczecin-Poland.Presentation

20   

 

طرحهاي پژوهشي

 

رديف

 

عنوان طرح

 

مسئوليت در طرح

 

نام همکاران

 

 شروع

 

اتمام

1

 

ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به عنوان واحد های تصمیم گیرنده دو مولفه ای

 

 

مجری

 

-

 

اسفند 1390

 

 

مهر 91

2

 

ارزیابی کارایی گروه ی به وسیله تحلیل پوششی داده ها وکاربرد آن دردانشکده هاي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

مشاور

 

علیرضا حاجی حسینی

 

اردیبهشت 90

 

 

مهر 1390

3

ارزیابی عملکرد گروهی با استفاده از مدل های وزن های مشترک و استفاده از آن به منظور ارزیابی عملکرد واحد های منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 91-90

 

مجری

بیژن رحمانی

دی 1391

آبان 1392

4

اصلاح مدل SBMبه  منظور تخمین  بهره وری در حضور داده های فازی با استفاده از تئوری اعتبار  (مطالعه موردی، گروه های آموزشی واحد زاهدان)

 

مجری

مریم رشادی

بهمن 1393

در حال انجام

5

اندازه گیری کارایی نسبی، ابر کارایی و تخمین بازده به مقیاس چپ و راست در تحلیل پوششی داده های دومرحله ای

 

مجری

-

مهر 1394

در حال  انجام

6

بررسی مدلها و روش حل برنامه ریزی چند معیاره و چند ترازه قیدی کسری خطی

مشاور

الهام پودینه، مسعود افشارپور

 

 

7

بررسی تاثیر حذف، اضافه کردن یا تغییر در مقدار شاخص های ورودی و خروجی بر عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در روش وزن های مشترک (تاثیر کاهش دانشجو بر عملکرد دانشکده های واحد زاهدان)

 

مشاور

مهدیه قربانی هرمز آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوایز و افتخارات

عنوان

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

استاد برگزیده آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1392

پژوهشگر برتر

دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1391