هیأت علمی

کریمی سفیددشتی

کارشناسی ارشدفیریک ماده چگال، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی : فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تولد: 1355

متاهل

دانشکده اصلی: 

فیزیک مدرن

فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک حیاتی

فیزیک 1

فیزیک 2

بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی بلور CeFe2